Thanh niên nghi ngáo đá cả gan dám chặn đầu xe đang chạy