Xích mích vợ bầu định lao đầu tự tử, chồng cáu cho ăn vài chục ph ...