Khách vô tư xả rác ở cửa hàng tiện lợi dù được nhân viên nhắc nhở