Sự thật bức ảnh cán bộ phường mặc váy, đứng trên bè cho dân kéo khi đi thị sát