Du khách kinh hồn vì cầu kính cao 1km nứt toát dưới chân