VIDEO: Trải nghiệm khi đổ xăng ở một trạm xăng Nhật Bản.