Lời khuyên của Hà Hồ dành cho Mai Ngô giờ như đang vận lại ngược ...