Loay hoay đỗ xe mãi không xong, hai người phụ nữ quyết định bê hẳ ...