Container hốt hoảng bẻ lái né xe bán tải phóng ngược chiều như ba ...