2 cẩu tặc ngang nhiên dùng súng điện trong 8 giây bắt trộm chó ở ...