Người cha nghèo thi hát Bolero vì hai con bị bại não hát bài "Gà ...