Cụ Trâu và Trẻ Trâu chửi nhau nghe phát mệt

  • Đăng tải 1 tuần trước đó

    Thì ra Cụ Trâu là Công An mà nói chuyện với con nít như vậy

    ...

    Thì ra Cụ Trâu là Công An mà nói chuyện với con nít như vậy

Xem thêm Rút gọn