Công an ngăn nhóm thanh niên ẩu đả giữa phố, nghe như có tiếng thì súng?

  • Đăng tải 9 tháng trước đó

    Công an ngăn nhóm thanh niên ẩu đả giữa phố, nghe như có tiếng thì súng?

    ...

    Công an ngăn nhóm thanh niên ẩu đả giữa phố, nghe như có tiếng thì súng?

  • công an nổ súng thanh niên ẩu đả
Xem thêm Rút gọn