Lào thủy điện bị vỡ đập 01:38

Lào thủy điện bị vỡ đập